Zakład Opieki Zdrowotnej CELMED


Świadczenia lekarza POZ obejmują:

- profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
- świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
- udzielanie porad w leczeiu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
- wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i domu pacjenta,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:
- kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne
- kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
- kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów
- wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęniarki POZ
- wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta