Zakład Opieki Zdrowotnej CELMED


Gabinet zabiegowy

1. Zapewnienie kompleksowej opieki pielęgniarskiej w miejsu zamiaszkania pacjentów zapisanych do ZOZ „Celmed“
2. Wykonywanie usług pielęgnierskich w gabinecie oraz środowisku życia i zamieszkania pacjentów,
  a w szczególności udzielania świadczeń:

- diagnostycznych
- terapeutyczny-leczniczych
- rehabilitacyjnych
- pielęgnacyjno-dydaktycznych
- promocji zdrowia i profilaktyki chorób

3. Wykonywanie zleceń lekarskich w ramach współpracy z poradniami podstawowej opieki zdrowotej oraz poradniami   specjalizacyjnymi wg. obowiązujących procedur medycznych.
4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowo-rodzinnych oraz zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym
5. Propagowanie postaw prozdrowotnych w środowisku i rodzinie.
6. Rozpoznanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych.
7. Edukowanie i aktywizowanie pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
8. Organizowanie pierwszej pomocy medycznej w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.
9. Dokumentowanie wykonywanych świadczeń.

ZABIEGI:

- EKG
- iniekcje (domięsniowo, podskórnie, dożylnie)
- okłady
- pomiary antropometryczne (wzrost, waga)
- pomiar glikemii
- pomiar ciśnienia (R12)
- szczepienia (dla dorosłych)
- usuwanie szwów
- zakładanie/wymiana cewnika dla pęcherza moczowego
- zmiana opatrunków i leczenie ran przewlekłych z zastosowaniem nowoczesnych opatrunków
- Inne zabiegi: tętno, temp ciała, podawanie leku, porady merytoryczne